POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny RODO

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, tel. 52 3826411

2) W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: [email protected].

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłoszenia i realizacji projektu w ramachBudżetu Obywatelskiego Gminy Koronowo.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zgłoszenia projektu w ramach BudżetuObywatelskiego Gminy Koronowo.

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezgłoszeniem projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Koronowo.

6) Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7) Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie (Gminy Koronowo).

8) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. przez okres przez okres 5 lat, licząc od następnego roku od zakończenia inwestycji finansowanej w ramach BO.

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a. Dostępu do swoich danych osobowych.

b. Poprawiania swoich danych osobowych.

c. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

d. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich

przechowywania w przypadku:

- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich 

przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.