Budżet Obywatelski w gminie Koronowo na rok 2025

Zasady Budżetu Obywatelskiego w gminie Koronowo

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w gminie Koronowo jest UCHWAŁA NR XXXI/262/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Koronowo wraz ze zmianami.

Najważniejsze zasady, o których powinniście pamiętać:

  • projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy,
  • gdy projektodawca jest osobą małoletnią, która w chwili złożenia projektu nie ukończyła 18. roku życia, do składania projektu należy dołączyć pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby małoletniej w procedurze budżetu obywatelskiego,
  • co najmniej 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia naboru projektów do budżetu obywatelskiego Burmistrz poinformuje o:

1) terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru projektów;

2) wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

  • projekty składa się w terminie wskazanym przez Burmistrza, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Koronowie lub na dedykowaną platformę internetową.

Szczegółowe zasady Budżetu Obywatelskiego w gminie Koronowo określa UCHWAŁA NR XXXI/262/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Koronowo.